Natur abstrakt: gewischte Bäume – abstract nature: panned trees

ICM – 1,8 sec – f/22
gewischte Bäume – panned trees

ICM = bewegte Kamera
– 1.8 sec * f/22
gewollte Kamerabewegung in senkrechter Richtung
intended camera movement in vertical direction

[ssba]